Regulamin sklepu

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin, wraz z obowiązującymi przepisami prawa, w sposób wyłączny i wyczerpujący regulują kwestie dotyczące korzystania ze Sklepu Internetowego polskaporcelana.pl, dostępnego pod adresem www.polskaporcelana.pl.
 2. Operatorem Sklepu Internetowego polskaporcelana.pl jest spółka pod firmą Hurtownia Porcelany - Alina, Adam i Jakub Oleszkiewicz Spółka Jawna z siedzibą w Dziekanowie Leśnym przy ul. Miłej 52a, 05-092 Łomianki, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000239928, NIP: 1181817939, REGON: 140236760.

§2. DEFINICJE

 1. Hurtownia Porcelany - operator Sklepu Internetowego polskaporcelana.pl, o którym mowa w §1 ust. 2 Regulaminu;
 2. Kupujący - każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje osobowość prawną;
 3. Przedsiębiorca - Kupujący wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej;
 4. Konsument - Kupujący będący osobą fizyczną, dokonujący czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową; 
 5. Użytkownik - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje osobowość prawną, posiadająca zarejestrowane Konto Użytkownika w Sklepie Internetowym;
 6. Sklep Internetowy - Sklep Internetowy polskaporcelana.pl, dostępny pod adresem internetowym www.polskaporcelana.pl.
 7. Regulamin - Niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego;
 8. Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

§3. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Hurtownia Porcelany prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 2. Wszystkie podane ceny wyrażone są w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 3. Ceny, określone w pkt 2. powyżej, nie zawierają kwot związanych z dostawą towarów do Kupującego.
 4. Zamówienia, w sposób określony w §6. Regulaminu,  można składać zarówno po dokonaniu rejestracji, jak również bez dokonywania rejestracji. W przypadku dokonywania zakupów bez uprzedniej rejestracji, Konto Użytkownika nie jest tworzone.
 5. Zamówienia realizowane są na terytorium Polski.

§4. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu, niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika przeglądarki internetowej oraz aktywnego adresu e-mail.
 2. Użytkownik może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies znajdują się w Polityce prywatności Sklepu Internetowego.

§5. REJESTRACJA, WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Rejestracja Konta Użytkownika jest dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji, dla Użytkownika tworzone jest indywidualne Konto Użytkownika.
 2. Użytkownik może także dokonywać zakupów w Sklepie Internetowym bez rejestracji, jednakże w takim przypadku rezygnuje z utworzenia Konta Użytkownika i funkcjonalności do niego przypisanych, takich jak zapamiętanie danych adresowych.
 3. Użytkownik, w celu rejestracji konta Użytkownika, powinien wypełnić formularz rejestracyjny. Do rejestracji niezbędne jest podanie: aktywnego adresu e-mail, loginu oraz hasła.
 4. W trakcie rejestracji możliwe jest podanie danych do wysyłki. W przypadku, gdy formularz wypełnia Konsument są to:
  1. Imię i nazwisko,
  2. Adres zamieszkania/dostawy (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),
  3. Numer telefonu.
 5. Jeżeli formularz rejestracyjny wypełnia Przedsiębiorca, do wysyłki zakupionych towarów należy podać:
  1. Nazwę firmy przedsiębiorcy,
  2. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),
  3. Adres siedziby (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),
  4. Imię i nazwisko osoby do kontaktu,
  5. Numer telefonu.
 6. Po dokonaniu rejestracji, na podany przez Użytkownika adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny. Kliknięcie linku aktywacyjnego kończy proces rejestracji Użytkownika i stanowi potwierdzenie prawdziwości danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
 7. Sklep Internetowy może odmówić zarejestrowania Użytkownika, jeżeli zachodzą przypadki określone w ust. 13 poniżej.
 8. Od decyzji o odmowie rejestracji Użytkownik może się odwołać w terminie 14 dni składając reklamację w sposób i na zasadach określonych w §11 Regulaminu.
 9. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest równoznaczne ze złożeniem następujących oświadczeń o:
  1. dobrowolnym przystąpieniu do korzystania z usług;
  2. spełnieniu warunków zostania Użytkownikiem, przewidzianych w Regulaminie;
  3. zgodności z prawdą danych zawartych w formularzu rejestracyjnym oraz nie naruszania przez nie praw osób trzecich,
  4. wyrażeniu zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną,
  5. wyrażeniu zgody na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Hurtownię Porcelany w zakresie niezbędnym do świadczenia usług drogą elektroniczną, w sposób określony w Regulaminie;
  6. wyrażeniu zgody na otrzymywanie informacji systemowych na wskazane w formularzu rejestracyjnym dane korespondencyjne, wiadomości od Hurtowni Porcelany oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Sklepu Internetowego.
 10. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 11. Hurtownia Porcelany może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeżeli Użytkownik nie wykazywał aktywności w Sklepie Internetowym, w szczególności nie złożył zamówienia lub nie logował się na Konto Użytkownika w ciągu 2 lat od ostatniej aktywności.
 12. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą, równoznaczne jest z zablokowaniem dostępu do Konta Użytkownika oraz jego usunięciem.
 13. Hurtownia Porcelany może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:
  1. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu Internetowego, zasadami współżycia społecznego lub obowiązującymi przepisami prawa;
  2. działalność Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa lub narusza prawa osób trzecich;
  3. otrzymał zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności;
  4. uzyskała wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomiła Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia mu dostępu do Konta Użytkownika;
  5. Użytkownik w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu;
  6. podane przez Użytkownika dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą, a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 14. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, składane przez Sklep Internetowy, zostanie przesłane na podany w Koncie Użytkownika adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem Konta Użytkownika. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Użytkownika może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu w osobnej zakładce strony internetowej Sklepu lub poprzez usunięcie Konta Użytkownika.
 15. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.    
 16. Termin wypowiedzenia umowy w przypadkach wskazanych w ust. 11 i 13 wynosi 14 dni.

§6. WARUNKI SPRZEDAŻY

 1. Hurtownia Porcelany prowadzi sprzedaż towarów, prezentowanych na stronach Sklepu Internetowego, za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 2. Towary, prezentowane na stronach Sklepu Internetowego, są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta i wolne od wad.
 3. Za wady fizyczne sprzedawanego towaru odpowiedzialnośc ponosi Hurtownie Porcelany.
 4. Stronami umowy sprzedaży, zawieranej za pośrednictwem Sklepu Internetowego, są Hurtownia Porcelany oraz Kupujący.
 5. Umowa sprzedaży może zostać zawarta zarówno z Użytkownikiem zarejestrowanym (posiadającym Konto Użytkownika) jak i z Kupującym, nieposiadającym Konta Użytkownika, w celu zawarcia umowy sprzedaży, musi każdorazowo:
  1. podać adres e-mail oraz dane, o których mowa w §5 ust. 4 lub w §5 ust.5;
  2. zapoznać się i zaakceptować postanowienia Regulaminu.
 6. Informacje o towarach wraz z podanymi cenami, prezentowane na stronach Sklepu Internetowego, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 §1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93; dalej: Kodeks cywilny), a stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 7. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Użytkownika i jego akceptacji przez Hurtownię Porcelany, z zastrzeżeniem ust. 9-11 poniżej.
 8. Po złożeniu zamówienia przez Kupującego, Sprzedawca nie ma możliwości zmiany ceny zakupionego towaru.
 9. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem Sklepu Internetowego można składać 24 godziny na dobę przez cały rok kalendarzowy. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 16.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane niezwłocznie następnego dnia roboczego. Zamówienia składać można również mailowo na adres: zamawiam@polskaporcelana.pl lub faksem: (022) 751-24-53.
 10. Złożenie zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego stanowi ofertę zakupu w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu cywilnego, która jest wiążąca w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia oferty zakupu i składa się z następujących czynności:
  1. wybrania towarów spośród prezentowanych na stronach Sklepu Internetowego,
  2. dodania ich do koszyka,
  3. wybrania sposobu zapłaty i dostawy,
  4. zalogowania do Konta Użytkownika w przypadku, gdy zamówienie składa Użytkownik zarejestrowany, chyba że zalogował się wcześniej,
  5. dopełnienia obowiązków, o których mowa w ust. 3 w przypadku, gdy zamówienie składa Użytkownik niezarejestrowany,
  6. kliknięcia przycisku "złóż zamówienie",
  7. potwierdzeniem prawidłowo złożonego zamówienia jest przydzielony numer zamówienia (widoczny na stronie Sklepu Internetowego) oraz automatyczna wiadomość e-mail,  wysłana na adres e-mail podany przez Użytkownika.
  8. w przypadku braku numeru zamówienia lub automatycznie wysłanej wiadomości e-mail, potwierdzającej złożenie zamówienia, należy skontaktować się z Hurtownią Porcelany telefonicznie lub pocztą elektroniczną.  
 11. W odpowiedzi na złożone zamówienie Hurtownia Porcelany, w terminie do 2 dni roboczych, wysyła wiadomość e-mail na podany przez Użytkownika adres e-mail w celu zaakceptowania zamówienia lub oferty, odmowy przyjęcia zamówienia lub oferty bądź w celu zaproponowania zmian (kontroferta). W przypadku kontroferty, do zawarcia umowy niezbędna jest jej akceptacja przez Użytkownika. Brak odpowiedzi we wskazanym powyżej terminie jest różnoznaczny z odrzuceniem zamówienia.
 12. Przyczyną wystąpienia z kontrofertą, o której mowa w punkcie 9 powyżej, może być w szczególności brak towarów w magazynie lub u dostawców Hurtowni Porcelany, oraz inne zdarzenia, za które Hurtownia Porcelany nie ponosi winy.
 13. Kontroferta, o której mowa powyżej, jest wiążąca dla Hurtowni przez okres 2-dniowego terminu. Po upływie powyższego terminu kontroferta wygasa. Akceptacja kontroferty przez Użytkownika przed upływem tego terminu powoduje zawarcie umowy sprzedaży na warunkach określonych w kontrofercie. Brak odpowiedzi przez Użytkownika we wskazanym powyżej terminie na kontrofertę jest różnoznaczny z odrzuceniem zamówienia.
 14. Hurtownia Porcelany może, w każdym czasie, dokonać weryfikacji poprawności i prawdziwości danych wprowadzonych przez Użytkownika. Sprzedającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni roboczych od dnia zawarcia umowy w sytuacjach, o których mowa w §5 ust. 13 lit. f.
 15. Hurtowni Porcelany przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy w sytuacji gdy:
  1. zamówienie nie zostało potwierdzone przez Użytkownika,
  2. zamówienie nie zostało opłacone (w przypadku zadeklarowania płatności przelewem) w terminie 5 dni roboczych - chyba że inny termin został ustalony z Użytkownikiem. 
 16. Hurtownia Porcelany zobowiązuje się wysłać zamówienie:
  1. w maksymalnym terminie 3 dni roboczych - przy płatności przelewem, po zaksięgowaniu pełnej kwoty na rachunku bankowym Hurtowni Porcelany;
  2. w maksymalnym terminie 3 dni roboczych - przy płatności za pobraniem (kurierowi przy odbiorze), po potwierdzeniu zamówienia przez Kupującego - drogą e-mailową lub telefonicznie;
  3. w przypadku zakupu na raty - w maksymalnym terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy ratalnej;
  4. w indywidualnie określonym terminie dla produktów sprowadzanych na zamówienie.
 17. Hurtownia Porcelany wysyła zamówiony przez Kupującego towar za pośrednictwem firmy kurierskiej lub operatora pocztowego.
 18. Cennik kosztów dostawy zamieszczony jest na stronach internetowych Sklepu Internetowego.
 19. Hurtownia Porcelany dołoży wszelkich starań, aby czas realizacji zlecenia był jak najkrótszy, jednak nie dłuższy niż 30 dni lub indywidualnie ustalony z Użytkownikiem.
 20. Kupujący ma prawo domagać się od kuriera, który dostarczył przesyłkę, niezwłocznego sporządzenia protokołu szkody, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dostarczenia przesyłki.
 21. Hurtownia Porcelany ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe w wyniki nie właściwego transportu zamówienia.
 22. W przypadku zwrotu przez firmę kurierską wysłanej do Kupującego przesyłki, Hurtownia Porcelany może obciążyć Kupującego poniesionymi kosztami transportu (wysyłka i zwrot) w sytuacji gdy Kupujący z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność:
  1. odmówił odbioru przesyłki (pod wskazanym w zamówieniu adresem dostawy) w godzinach pracy przewoźnika - dni robocze w godzinach 8.00 - 16.00
  2. nie posiada gotówki w przypadku zadeklarowanej płatności gotówką przy odbiorze,
  3. podał nieprawidłowy  adres dostawy

§7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Kupujący, który zawarł umowę na odległość oraz będący Konsumentem, ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania powyższego terminu niezbędne jest wysłanie przez Kupującego na adres Hurtowni Porcelany pisemnego oświadczenia (oświadczenie do pobrania w zakładce "Vademecum Klienta" na stronie sklepu internetowego polskaporcelana.pl) przed upływem tego terminu.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. powyżej, nie przysługuje Konsumentowi w wypadku:
  1. świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, 
  2. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym, 
  3. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
  4. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania
  5. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
  6. dostarczania prasy,
  7. usług w zakresie gier hazardowych.
 3. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest zobowiązany odesłać towar niezwłocznie, jednakże w terminie nie dłuższym niż 14 dni, w stanie niezmienionym, na adres Hurtowni Porcelany, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Koszty dostawy, związane z odesłaniem towaru, obciążają Kupującego. Konsument powinien zwrócić towar w takim składzie ilościowym i jakościowym, z zastrzeżeniem zdania pierwszego, jaki otrzymał od Hurtowni Porcelany, a w szczególności powinien dołączyć wszelkie otrzymane wraz z towarem części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania, itp. dokumenty (nie dotyczy dowodu zakupu), a także oryginalne opakowanie również wtedy, gdy zostało usunięte w ramach wykonywania zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną.
 4. Zwrot należnej Kupującemu kwoty, zostanie dokonany przelewem bankowym, na wskazany przez Kupującego numer rachunku bankowego, nie później niż w terminie 14 dni od daty pisemnego zgłoszenia odstąpienia od umowy.
 5. Zwrotowi nie podlegają koszty wysyłki zwrotnej.

§8. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

 1. Hurtownia Porcelany dołoży wszelkich starań, aby Sklep Internetowy oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.
 2. Hurtownia Porcelany zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Użytkownika, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Sklepu Internetowego.
 3. Hurtownia Porcelany zastrzega sobie prawo do czasowej, nie dłuższej jednak niż 48 godzin, przerwy w działaniu Sklepu Internetowego w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, za uprzednim poinformowaniem Użytkowników zarejestrowanych.
 4. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie aktualizować podane podczas rejestracji dane w przypadku ich zmiany.
 5. Użytkownik zobowiązany jest zachować w tajemnicy i zabezpieczyć login oraz hasło dostępu do Konta Użytkownika w taki sposób, aby nie miały do nich dostępu osoby nieuprawnione.

§9. PŁATNOŚCI

 1. Możliwe są następujące formy płatności:
  1. Za pobraniem - zapłata przy odbiorze towaru gotówką kurierowi lub na poczcie;
  2. Przelewem na numer rachunku bankowego Hurtowni Porcelany;
  3. Zakup na raty - Zakupy ratalne obsługiwane są przez firmę kredytującą Santander;
  4. Przy odbiorze osobistym w siedzibie Hurtowni Porcelany - płatność gotówką lub kartą płatniczą/kredytową.
 2. Dodatkowe koszty, związane z poszczególnymi formami płatności, określone są w cenniku dostawy, zamieszczonej na stronach Sklepu Internetowego.
 3. Dane do przelewu bankowego:
  Hurtownia Porcelany Alina, Adam, Jakub Oleszkiewicz sp.j., 
  Miła 52a,
  Dziekanów Leśny 
  05-092 Łomianki 
  Nr rachunku bankowego, prowadzonego przez Mbank S.A.: 10 1140 2004 0000 3802 5017 6274.

§10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Hurtownia Porcelany zbiera tylko te dane, które są niezbędne do należytego świadczenia oferowanych usług.
 2. Użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie jego danych osobowych osobom trzecim w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu. Powyższa zgoda obejmuje w szczególności zgodę na przekazywanie danych operatorom pocztowym i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki oraz przekazywanie danych do serwisów obsługujących płatności internetowe w celu dokonania autoryzacji płatności, na warunkach i na zasadach określonych w regulaminach korzystania z usług tych serwisów.
 3. Baza danych osobowych Użytkowników podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
 4. Administratorem danych osobowych jest Hurtownia Porcelany, która dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002.101.926 j.t.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2012.1225 j.t.).
 5. Hurtownia Porcelany może przetwarzać następujące dane, charakteryzujące sposób korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Użytkownika (dane eksploatacyjne):
  1. dane identyfikujące Użytkownika,
  2. dane identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik,
  3. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną, 
  4. informacje o skorzystaniu przez usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.
 6. Hurtownia Porcelany nie ponosi odpowiedzialności za autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników lub informacji o Użytkownikach udostępnianych innym Użytkownikom.
 7. Hurtownia Porcelany nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu działalności Sklepu Internetowego oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej, nakazującej Hurtowni Porcelany takie działanie. Hurtownia Porcelany zapewnia niniejszym o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 8. Hurtownia Porcelany zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych. Użytkownik ma prawo w szczególności do wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.
 9. Skorzystanie z prawa domagania się zmiany, poprawienia lub usunięcia danych z systemu Sklepu Internetowego jest dokonywane na podstawie przesłania do Hurtowni Porcelany pocztą elektroniczną stosownego żądania, wraz z podaniem imienia i nazwiska/firmy Użytkownika.
 10. Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z systemu Sklepu Internetowego jest równoznaczne z usunięciem Konta Użytkownika.
 11. Wraz z usunięciem Konta Użytkownika, Hurtownia Porcelany usunie dane Użytkownika na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania danych osobowych Użytkownika. Administrator zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP logowania użytkownika po usunięciu konta na potrzeby Policji i prokuratury oraz danych, niezbędnych do rozliczenia wykonanych usług, do czasu ich rozliczenia.

§11. REKLAMACJE i RĘKOJMIA

 1. Każdemu Użytkownikowi będącemu Konsumentem, który zawarł umowę sprzedaży, przysługuję prawo do reklamacji.
 2. Produkty oferowane w sklepie są nowe i są objęte 24 miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za niezgodność towaru z umową. Istnieje domniemanie, że jeżeli Konsumnet zgłosił rękojmie Sprzedawcy w ciągu 12 miesięcy od doręczenia produktu to wada produktu istniała już w chwili jego wydania.
 3. Formularz reklamacyjny jest do pobrania w zakładce "Vademecum klienta" na stronie sklepu internetowego polskaporcelana.pl
 4. Reklamacje mogą być składane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@polskaporcelana.pl lub pisemnie na adres: Dziekanów Leśny, ul. Miła 52a, 05-092 Łomianki lub osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00 w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy pod adresem: Dziekanów Leśny, ul. Miła 52a, 05-092 Łomianki.
 5. Sklep rozpatruje reklamacje niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni od otrzymania reklamacji wysłanej przez Klienta
  W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym w pkt.5, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Klienta.
 6. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Klient może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową, nieodpłatną naprawę lub wymianę produktu na nowy, obniżenia ceny lub istnieje możliwość odstąpienia od umowy. Sklep zwróci Klientów równowartość ceny całości dokonanej transakcji.
 7. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać w szczególności:
  1. imię i nazwisko,
  2. numer zamówienia
  3. opis niezgodności towaru z umową,
  4. datę zakupu,
  5. adres e-mail do kontaktów, o ile Konsument go posiada.
 8. Do zgłoszenia reklamacyjnego należy dołączyć wypełniony przez kuriera oryginał "Protokołu szkody", który potwierdza uszkodzenie, o ile Konsument znajduje się w jego posiadaniu.
 9. Podanie informacji, określonych w ust. 4 powyżej, będzie stanowiło ułatwienie i pozwoli na sprawniejsze rozpatrzenie reklamacji.
 10. Sprzedawca po otrzymaniu zgłoszenia reklamacyjnego potwierdzi na wskazany przez Konsumenta adres e-mail otrzymanie zgłoszenia reklamacyjnego, o ile adres taki otrzyma wcześniej od Konsumenta.
 11. Reklamowany towar należy dostarczyć pod adres Hurtowni Porcelany.
 12. Zaleca się, aby każdy Klient czytelnie oznaczył przesyłkę reklamacyjną. Brak czytelnego oznaczenia przesyłki reklamacyjnej znacząco utrudnia identyfikację zgłoszenia reklamacyjnego i może opóźnić rozpatrzenie sprawy.
 13. Po rozpatrzeniu reklamacji Klient otrzymuje pisemne stanowisko Sprzedawcy.
 14. Każdorazowo warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Powyższe postanowienie nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta, wynikających z niezgodności towaru z umową, przewidzianych w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z dnia 27.07.2002 r. (Dz. U. 02 R. 141 poz. 1176) oraz ustawy z dnia 23.03.1964 r. Kodeks Cywilny ( Dz.U.64.16.93).
 15. W przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 k.c. Strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają, iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.

§12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa.
 2. W razie sporu, powstałego w związku z wykonywaniem umowy zawartej na podstawie Regulaminu, strony zobowiązują się do jego rozstrzygnięcia w sposób polubowny. W razie niemożliwości dojścia do porozumienia, sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu jest sąd właściwy dla siedziby Hurtowni Porcelany. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów,  w których stroną jest Konsument.
 3. Hurtownia Porcelany zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Informacje o zmianach zostaną umieszczone na stronach Sklepu Internetowego. O każdej zmianie Regulaminu zarejestrowani Użytkownicy zostaną ponadto powiadomieni drogą mailową.. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia zmian w Regulaminie. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia, chyba że wprowadzone zmiany okażą się bardziej korzystne dla Kupującego niż dotychczasowe postanowienia Regulaminu.